Charter gegevensbescherming

We begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal vormt van “SICLI”, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Brussel, Merlostraat 1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0450.124.144, RPR Brussel (hierna “SICLI”, “wij”, of “onze firma” genoemd”). Uw privacy is dan ook erg belangrijk voor ons. Dit Charter (hierna het “Charter”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.sicli.be (hierna de “website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen SICLI en haar klanten, prospects en commerciële partners.

Dit Charter is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door de vennootschap als data controller en bestrijkt alle gegevensverwerkingsactiviteiten waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Dit Charter bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die SICLI inzamelt, alsook over de wijze waarop SICLI deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

SICLI wenst te benadrukken dat ze te allen tijde wenst te handelen in overeenstemming met (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018 – de “AVG“), die de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die tot dan van kracht was, opheft, en (ii) de (toekomstige) Belgische wetgeving ter uitvoering van de bovenvermelde verordening.

Een bezoek aan onze website, het downloaden van alle documenten die ter beschikking zijn op de website, het invoeren van uw gegevens in het contactformulier, de contactname en de communicatie met SICLI en de inschrijving op een dienst die door SICLI wordt aangeboden, impliceren uw uitdrukkelijke goedkeuring (via het doorgeven van uw persoonsgegevens of de ‘opt-in’ voor deelname) van het Charter en dus van de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken

Gelieve dit Charter te lezen in samenhang met de wettelijke vermelding en de cookie policy van SICLI.

Contacteer SICLI

Indien u vragen hebt over het charter of over de wijze waarop SICLI uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve contact met ons op te nemen:

Via e-mail: privacy@sicli.be
Per post: SICLI – Merlostraat 1 te 1180 Ukkel.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop SICLI deze vragen of opmerkingen die u haar hebt bezorgd, heeft behandeld, of als u klachten hebt over de manier waarop SICLI uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of behandelt, kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van uw kant dat u ervoor zorgt dat de informatie die u ons verstrekt, relevant en actueel is. U dient ons ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke belangrijke wijziging in uw situatie. Als u ons informatie over een derde moet verstrekken, vragen wij u om ons te verzekeren dat deze laatste daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Bijlage 1 – Gebruiksdoeleinden van de persoonsgegevens

SICLI kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Bijlage 2: bewaartermijnen per categorie doelstellingen.

Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevensGrondslagMaximale bewaartermijn (tenzij anders vermeld)
Ontvangst en verwerking van de gestelde vragenRechtmatig belang Toestemming5 jaar na het eerste contact indien klant / 1 jaar na laatste contact indien prospect
Opstellen van een bestek of offerteRechtmatig belang Toestemming5 jaar na het eerste contact indien klant / 1 jaar na laatste contact indien prospect
Beheer van opleidingenUitvoering van de overeenkomst5 jaar na het laatste contact van de klant
Beheer van audits inzake brandbeveiligingUitvoering van de overeenkomst5 jaar na het laatste contact van de klant
Opmaken van een overeenkomstRechtmatig belang
Wettelijke verplichting
5 jaar na het laatste contact van de klant.
Uitvoeren van diensten, behandeling van uw acties en uitvoering van uw instructiesUitvoering van de overeenkomst5 jaar na het laatste contact van de klant.
Facturen en betalingen Uitvoering van de overeenkomst
Wettelijke verplichting
7 jaar, te tellen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de belastbare periode
Optimalisering van de kwaliteit, beheer en inhoud van de websiteRechtmatig belang1 jaar na het laatste bezoek van de gebruiker aan de Website
Sollicitatie in het kader van een vacature en het verstrekken van een cvRechtmatig belang
Toestemming
- Onmiddellijke verwijdering als het cv niet overeenstemt met het gezochte profiel;
- Bewaring in een aanwervingsdatabase gedurende 1 jaar als het cv potentieel overeenstemt maar er geen betrekking beschikbaar is;
- Onmiddellijke verwerking als het cv overeenstemt en een betrekking beschikbaar is. In dit geval: bewaard in het dossier van de werknemer gedurende 5 jaar, vanaf de dag volgend op het einde van de uitvoering van de overeenkomst.
Opmaken van mailing lists Rechtmatig belang
Toestemming
5 jaar na het eerste contact indien klant / 1 jaar na laatste klant indien prospect
Naleving van de wetgeving en de regelgevingWettelijke verplichting- Sociale documenten: 5 jaar vanaf de dag volgend op het eind van de uitvoering van de
overeenkomst;
- Fiscale documenten: 7 jaar, te tellen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de belastbare periode
- Garantiedocumenten: 6 maanden na het verstrijken van de wettelijke garantie
Vrijwaring van onze rechtenRechtmatige belangen Zolang als het rechtsgeding / de klachtprocedure loopt.
Menu